Tietosuojaseloste

Viherviisikko Oy:n asiakasrekisteri.

Viherviisikko Oy (Y-tunnus: 1056612-0)
Osoite: Juurakkotie 5, 01510 Vantaa
Puhelin: 020 722 9340
Sähköposti: myynti@viherviisikko.fi
Seloste päivitetty 2.3.2020

Rekisterinhoitaja: Tapio Posti
Puhelin: 0400 698 850
Sähköposti: tapio.posti@viherviisikko.fi

Viherviisikko Oy:n asiakasrekisteri henkilöasiakkaille
Viherviisikkokauppa.fi-verkkokaupan asiakkaat ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt (käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Viherviisikko Oy:n asiakasrekisteri yritysasiakkaille

Viherviisikko Oy:n asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat sekä rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt (käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Viherviisikon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Viherviisikko saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Viherviisikolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Verkkokaupan ostohistoria
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten Postin seurantatiedot
 • Yhteysloki
 • Verkkosivun ja verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot tekniset tiedot
  (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot
 • Toimitustiedot verkkokaupan tilauksista
 • Maksutiedot verkkokaupan tilauksista
 • Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Lisäksi yritysten väliseen markkinointiin tarkoitettu rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Organisaatio nimi
 • Asiakkuuden alkamisajankohta
 • Yhteyshenkilön nimi ja asema
 • Organisaation y-tunnus tai vastaava
 • Organisaation osoitetiedot

Henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä/ ja ollessa voimassa. Rekisteröitynyt antaa itse henkilötietojaan /Rekisterin tiedot ovat henkilön itsensä antamia henkilötietoja, jotka on voitu antaa verkkokaupassa tai lomakkeilla erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Tarvittaessa rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja on myös hankkia päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Viherviisikon Oy:n asiakasrekisteriä voidaan B2B-yritysasiakkaiden osalta täydentää myös hankkimalla yhteystietoja niitä tarjoavilta yrityksiltä (kuten mm. Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä). Perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Viherviisikko huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin tallennetut tiedot on säädetty salassa pidettäviksi.

Sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä rekisterinhoitajaan, ks. yhteystiedot yllä. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta rekisterin ylläpitäjä voi todentaa henkilöllisyytesi. Tarkastuspyyntö on maksuton, mikäli pyyntö ei ole perusteeton tai kohtuuton. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Jokaisella rekisterin jäsenellä on oikeus tarkastella ja muokataan henkilörekisteriin tallennettuja tietojaan. Henkilöllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Korjauspyyntö tulee lähettää rekisterinhoitajalle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Kaikki tietojen korjaamispyynnöt tulee osoittaa rekisterinhoitajalle, ks. yhteystiedot yllä.

Jotain tietoja emme pysty poistamaan, sillä niiden säilyttämineen on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot). Mikäli emme pysty poistamaan kaikkia rekisterin tietoja, ilmoitetaan siitä henkilölle mahdollisimman pian.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.